(1380) THU TIỀN DÂN

(1380) THU TIỀN DÂN
Tiền dân là thứ của riêng dân,
Chớ tận thu khi chưa thật cần;
Ngoài thuế, thu thêm nhiều khoản quá,
Lòng dân, quan để mất đi dần!
Phương Minh (5/2005)

 

 

bình luận

bình luận