(1831) VỊ THẾ VIỆT NAM NGÀY NAY

(1831) VỊ THẾ VIỆT NAM NGÀY NAY
Trãi qua lịch sử bốn ngàn năm,
Dân Việt Nam luôn chống ngoại xâm;
Kiên quyết giành tự do, độc lập,
Ngày nay vị thế đạt cao tầm!
Phương Minh(3/2022)

(1830) ĐÁNH BAY XÂM LƯỢC

(1830) ĐÁNH BAY XÂM LƯỢC
Việt Nam ta bốn ngàn năm nay,
Xâm lược nào cũng quyết đánh bay;
Độc lập  chủ quyền chung sức giữ,
Toàn dân quật khởi vậy mà hay!
Phương Minh(8/1975)

(1828) NHỚ ƠN TIỀN NHÂN

(1828) NHỚ ƠN TIỀN NHÂN
Hậu sinh luôn nhớ ơn tiền nhân,
Đoàn kết góp công giúp nước dân;
Quyết học, làm theo gương tốt ấy,
Việt Nam chắc chắn mạnh giàu dần!
Phương Minh(7/1977)