(1828) NHỚ ƠN TIỀN NHÂN

(1828) NHỚ ƠN TIỀN NHÂN
Hậu sinh luôn nhớ ơn tiền nhân,
Đoàn kết góp công giúp nước dân;
Quyết học, làm theo gương tốt ấy,
Việt Nam chắc chắn mạnh giàu dần!
Phương Minh(7/1977)

bình luận

bình luận