(0828) TUỔI THƠ

(0828) TUỔI THƠ
Tuổi thơ tính tốt luyện dần dần,
Xấu, dở tránh xa :  quyết chẳng gần!
Rường cột nước nhà luôn giữ đúng,
Tập quan tâm việc nước, dân cần!
(4/1965)

**2015 : 4/3 (65)

*2016 : 15/7 (453)

*2017 : 7/11

bình luận

bình luận