(1844) BIẾN THÀNH GIÃN ĐƠN

(1844) BIẾN THÀNH GIÃN ĐƠN
Chuyện nhỏ, ít làm thành lớn, nhiều,
Dễ sinh phức tạp biết bao nhiêu!
Dùng tình, nghĩa thế lý và luật,
Sẽ giãn đơn, càng lợi lắm điều!
Phương Minh (12/1962)

(Mới tìm lại được)

bình luận

bình luận