(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Bởi họ làm ăn rất chí tình!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 11/12 (294)

*2016 : 13/5 (377)

 

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ

(1201) TAO TIỀN LỆ QUÍ
Gương giành độc lập được đề cao,
Dân Việt Nam hân hạnh biết bao!
Đuổi ngoại xâm không còn quá khó,
Tạo thành tiền lệ quí làm sao!
Phương Minh (8/2015)

 

(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG

(1136) CÔNG ĐUỔI XÂM LĂNG
Người có công mà phủ nhận công,
Còn tìm cớ chửi, sao đành lòng ?!
Đuổi xâm lăng, làm rạng danh nòi giống
Đảng phái nào hơn Cộng sản không?!
Phương Minh (8/2015)

 

(1134) THEO GƯƠNG TỐT

(1134) THEO GƯƠNG TỐT
Những người sở hửu tấm lòng nhân,
Sống suốt một đời lợi nước, dân;
Đã tạo ra nhiều gương sáng, tốt,
Học, làm theo họ việc luôn cần!
Phương Minh (8/2015)

 

(1131) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1131) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Vì họ làm ăn thật chí tinh!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (8/2015)