(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Bởi họ làm ăn rất chí tình!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 11/12 (294)

*2016 : 13/5 (377)

 

bình luận

bình luận