(1821) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1821) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

Nội lực, tiềm năng mạnh dạn khơi,

Nhiều nơi phát triễn nhanh tuyệt vời;

Công lao quan thật vô cùng lớn,

Dân nhớ ơn quan đến muôn đời!

Phương Minh  (8/2018)

1821 (1721, A73, B27)