(1845) SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN

(1845) SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN
Sống thuận tự nhiên, hoà nhập đời,
Thôi tìm mơ ước quá xa vời!
Cứ vui với những gì đang có,
Hạnh phúc đến ngay đâu đợi, mời!
Phương Minh (10/1965)

(Mới tìm lại được)

bình luận

bình luận