(0334) TIN THẦY BÓI

(0334) QUÁ TIN THẦY BÓI
Quét nhà ra rác, bói ra ma,
Tâm lý dò theo cứ phán ra!
Ai vội tin theo lời đoán, bói,
Tình không đổ vỡ cũng tan nhà!
(7/1967)

bình luận

bình luận