(0328) TRÁNH HOANG TƯỞNG

(0328) TRÁNH HOANG TƯỞNG
Hoang tưởng ta cần phải tránh xa,
Nhiễm vào rồi… thật khó giải ra;
Tự cao, tham vọng sanh hoang tưởng,
Không quyết tránh bệnh dể trầm kha!
Phương Minh(3/2003)

bình luận

bình luận