(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI

(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI
Thành công nhờ trí tuệ, mồ hôi,
Thiếu một trong hai thảm bại thôi!
Trí tuệ giúp tìm ra giải pháp,
Mồ hôi cần thể hiện song đôi!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận