(1831) VỊ THẾ VIỆT NAM NGÀY NAY

(1831) VỊ THẾ VIỆT NAM NGÀY NAY
Trãi qua lịch sử bốn ngàn năm,
Dân Việt Nam luôn chống ngoại xâm;
Kiên quyết giành tự do, độc lập,
Ngày nay vị thế đạt cao tầm!
Phương Minh(3/2022)

bình luận

bình luận