(1405) CÒN MÃI CÔNG LAO

(1405) CÒN MÃI CÔNG LAO
Nhiệm vụ công dân giử được tròn,
Giúp cho nhân cách rực màu son!
Cả đời cống hiến không nề khổ,
Chắc chắn công lao mãi mãi còn!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận