(1474) CHUYỂN ĐỔI GHẾ

(1474) CHUYỂN ĐỔI GHẾ
Cháu ông nầy, người quen bà kia,
Khiến ghế các quan chuyển đổi lia;
Gốc lớn, dù to càng thêm lợi,
Đơn thân thì gặp họa liên chia!
Phương Minh (9/1995)

 

 

 

 

 

 

 

bình luận

bình luận