(1517) NHỜ TUỔI CAO

(1517) NHỜ TUỔI CAO
Người tuổi cao càng trãi nghiệm cao,
Tạo ra lợi thế quý làm sao!
Họ luôn vạch hướng cho con cháu,
Hồ hởi góp công lợi biết bao!
Phương Minh (11/1986)

*2016 : 2/10 (477)

*2017 : 1/10

bình luận

bình luận