(1515) LUẬT THƠ VÀ Ý THƠ

(1515) LUẬT THƠ VÀ Ý THƠ
Trọng luật thơ hay trọng ý thơ?
Chọn sao hợp lý khó không ngờ !
Bài thơ đáng quí nhờ hàm ý,
Muốn lợi nhân sinh luật tạm lờ !
Phương Minh (10/1965)

10/2 ,

 

 

 

 

 

 

    

bình luận

bình luận