(1466) THÊM HẠNH PHÚC

(1466) THÊM HẠNH PHÚC
Làm tròn trách nhiệm của công dân,
Thực hiện tốt việc dân, nước cần;
Với láng giềng chân tình, thuận thảo,…
Gia đình ta hạnh phúc thêm dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 11/6 (408)

 

 

bình luận

bình luận