(1470) CẠN NGUỒN ĐÀO TẠO

(1470) CẠN NGUỒN ĐÀO TẠO
Còn duy trì kiểu học dồn, nhồi,
Óc trẻ dần dần hư hết thôi;
Muốn có nhân tài, cần đào tạo,
Mà nguồn cạn kiệt phải đành thôi!
Phương Minh (7/1993)

 

 

bình luận

bình luận