(1468) KHOẢNG CÁCH DÂN, QUAN

(1468) KHOẢNG CÁCH DÂN, QUAN
Trị nghiêm bọn nhũng nhiễu, hành dân,
Là giúp dân, quan xích lại gần;
Dung dưỡng bọn người phá chế độ,
Dân, quan sao khỏi cách xa dần!
Phương Minh (5/2016)

 

 

bình luận

bình luận