(1471) TẠO BƯỚC TIẾN

(1471) TẠO BƯỚC TIẾN
Giáo dục phổ thông tạo được nền,
Giúp chuyên nghiệp đủ sức vươn lên;
Phổ thông, chuyên nghiệp song hành tiến,
Nhờ đủ nhân tài, nước tiến bền!
Phương Minh (9/1995)

 

 

bình luận

bình luận