(1812) CHÊ,CHỬI SAO ĐÀNH?

Cộng sản vì dân nước đấu tranh,
Chủ quyền độc lập quyết tâm giành!
Giúp Bắc, Nam cùng vui thống nhất,
Chê, chửi Cộng sản sao nỡ đành?!
1812 (1712, A73, B27)

bình luận

bình luận