(1811) ĐỪNG KHOE YÊU NƯỚC NỮA !

Bại trận, bỏ dân nước, chạy te,
Mà khoe yêu nước ai đâu nghe?!
Tự do,, độc lập dân đang hưởng,
Phủ nhận sạch trơn sao chẳng e?!
1811 (1711, A73, B27)

bình luận

bình luận