(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN
Đa nguyên, đa đảng chẳng nên đâu,
Các đảng tranh nhau rối ngút đầu;
Độc lập, chủ quyền càng dể mất,
Mất đi rồi… nhục, khổ dài lâu !
Phương Minh (5/2007)

 

 

bình luận

bình luận