(1815) CHỐNG PHÁ LÀM CHI

Chống phá làm chi cho uổng công?
Việt Nam đang trụ vững như đồng!
Làm sao lật đổ thành công được?
Ôm hận thù hoài ,,, có khổ không?!
1815 (1715, A73, B27)

bình luận

bình luận