(1475) LỢI ĐỜI VÀ HẠNH PHÚC

(1475) LỢI ĐỜI VÀ HẠNH PHÚC
Học ở trường đời cả dở, hay,
Theo hay, tránh dở lợi nhiều thay!
Phân chia lợi, hại rồi theo, tránh,
Làm lợi đời hạnh phúc đến ngay!
Phương Minh (7/1965)

*2016:  28/6 (431)

*2017:  8/11

 

 

 

bình luận

bình luận