(1541) BẢN LĨNH VÀ Kỷ NĂNG

(1541) BẢN LĨNH VÀ KỶ NĂNG
Bản lĩnh, kỷ năng luôn tối cần,
Giúp con người vững vàng lên dần!
Tạo thêm lợi thế trong đời sống:
Lợi bản thân và lợi nước dân!
Phương Minh (12/2010)

1623(1541, A55, B27)

bình luận

bình luận