(1802) CÀNG ĐÁNG TRÁCH, CHÊ

Trước phản dân, vì tiền, đánh thuê,
Thua, cùng Mỹ chạy, mà không quê;
Nay còn gây rối, đòi phục quốc,
Thiếu tự trọng càng đáng trách, chê!
Phương Minh  (3/2018)
1802 (1702, A73, B27)

bình luận

bình luận