(1806) VỀ THĂM TỔ QUỐC

Đất nước mình xưa thua hẳn nay,
Việt Nam đang phát triển từng ngày;
Sống xa tổ quốc về thăm lại,
Xúc động, tự hào nhìn đổi thay!
Phương Minh  (4/2018)
1806 (1706, A73, B27)

bình luận

bình luận