(0535) NGHE SAO KHAM

(0535) NGHE SAO KHAM
Miền Bắc vào xâm lăng Miền Nam,
Tuyên truyền ngược ngạo nghe sao kham?
Thế mà Mỹ ngụy to mồm rống,
Càng rống to càng lòi hiểm nham!
Phương Minh (2/1974)

bình luận

bình luận