(1758) THÓI QUEN CẦN LUYÊN ->TT 005

Thắc mắc, tìm tòi thành thói quen,
Tư duy xa, rộng,… càng đáng khen;
Học cao mà thiếu thói quen ấy,
Thành đạt trong đời khó lắm nghen!
Phương Minh (5/1983)
1758(1658, A73, B27)

bình luận

bình luận