(1596) HAM HỌC        ->TT 008

(1596) HAM HỌC        ->TT 008
Học để làm người, để tiến thân,
Cả hai mục đích đều luôn cần!
Nguồn vui, lợi ích vô cùng lớn,
Ham học giúp ta đạt mộng dần!
Phương Minh (7/1983) 

*2016 : 21/11 (496)

1678(1596, A55, B27)

bình luận

bình luận