(0919) KHÔNG QUÍ TÌNH NGƯỜI      =>TT014, 016

(0919) KHÔNG QUÍ TÌNH NGƯỜI      =>o14, o16
Tình người không quí, quí vàng, tiền,
Cuộc sống làm sao khỏi đảo điên?!
Lừa đảo, tranh giành, … và chụp giựt,
Không mong, họa vẫn đến ngay liền!
Phương Minh (9/1974)

bình luận

bình luận