(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH      =>TT 017

(0113**) ĐỌC SÁCH CHUYÊN NGÀNH       =>TT017
Làm việc mà không có hướng, lối,
Giống như đang bước trong đêm tối!
Sách chuyên ngành giúp tay nghề cao,
Lười đọc làm sao chẳng bối rối?!
Phương Minh (5/1984)

*2015 : 16/1 , 19/4 (97)

*2016: 30/6 (439)

bình luận

bình luận