(1607) NHÂN CÁCH VĨ NHÂN

Vĩ nhân lòng dạ rộng bao la,
Nhân cách luôn luôn tõa sáng ra;
Họ tạo biết bao bài học quí,
Học được, làm theo lợi lắm mà!
Phương Minh (12/1979)
*2016 :  1/12 (502)

1690(1607, A56, B27)

bình luận

bình luận