(1599) THẬT LÒNG CA NGỢI

Người mình ghét làm được điều hay,
Vì lợi chung nên ca ngợi ngay!
Nếu ghét người cam tâm phủ mhận,
Do mình dở, xấu : Đáng buồn thay!
Phương Minh (11/2010)
1682(1599, A56, B27)

bình luận

bình luận