(1495) NHU CẦU CUỘC SỐNG

(1495) NHU CẦU CUỘC SỐNG
Nhu cầu cuộc sống càng giản đơn,
Hạnh phúc dể tìm, dể hưởng hơn!
Đời có mấy ai ham thụ hưởng,
Mà không chán nản, chẳng buồn hờn?!
Phương Minh (5/1968)

 

bình luận

bình luận