(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI

(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI
Người đủ tâm, tài khó kiếm thay,
Tài cao, tâm tốt tìm càng gay!
Họ yêu dân nước, vì nhân loại,…
Cống hiến cả đời, lòng chẳng thay!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (376)

 

bình luận

bình luận