(1639) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”

(1639) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”
Đức, tài trao luyện phải bền dai,
“Có chí thì nên” thật chẳng sai!
Thời trẻ học hành không ngại khổ,
Phần đông thành đạt rực tương lai!
Phương Minh(11/1987)
1723(1639, A57, B27)

bình luận

bình luận