(1487) TÀI TIÊN LƯỢNG

(1487) TÀI TIÊN LƯỢNG
Những người riêng có tầm nhìn xa,
Ý họ phần nhiều gợi mỡ ra:
Nhiều việc người đương thời khó đoán,
Họ tiên lượng để giúp đời mà!
Phương Minh (7/1998)

 

bình luận

bình luận