(1477) XEM LẠI VIỆC KHEN

(1477) XEM LẠI VIỆC KHEN
Ngoài xã hội nhiều người góp công,
Làm dân, nước lợi thật bền lòng;
Xét khen thưởng bỏ quên công họ,
Có phải là bất công quá không?!
Phương Minh (9/1982)

bình luận

bình luận