(1431) THEO GƯƠNG XẤU

(1431) THEO GƯƠNG XẤU
Nhậu nhẹt hao tiền đâu ích chi,
Xỉn say nhân cách chẳng ra gì?!
Con, em theo cách cha, anh sống,
Thiên hạ nhìn vào sao khỏi khi?!
Phương Minh (9/1999)

 

 

*2016 :

 

bình luận

bình luận