(1381) THÈM MỒI NGON

(1381) THÈM MỒI NGON
Xem lợi danh như thứ mồi ngon,
Tranh giành, chụp giựt dể đau đòn!
Phần đông trượt dốc đường danh lợi,
Khiến cho nhân cách khó lòng còn!
Phương Minh (5/2005)

*

 

bình luận

bình luận