(0220) BẾN ĐẬU BÌNH YÊN

(0220) BẾN ĐẬU BÌNH YÊN
Gia đình là bến đậu bình yên,
Không đậu mà chê sao khỏi phiền?
Cứ để thuyền tình thay bến mãi,
Dễ gì rối rắm chẳng triền miên?!
(5/1976)

2/3 (62), 18/9 (255) , 1/12 (292)

*2016:  17/12(519)

*2017:  7/11

bình luận

bình luận