(1379) SỐNG ĐỘC THÂN

(1379) SỐNG ĐỘC THÂN
Cuộc sống độc thân cứ nổi chìm,
Đông về nghe lạnh buốt trong tim;
Nữa kia tìm mãi mà đâu có,
Nêu chuẩn quá cao càng khó tim!
Phương Minh (7/1966)

*2016 : 16/1 (307)

 

bình luận

bình luận