(0158) KHI YÊU

(0158) KHI YÊU
Yêu cũng chỉ là cung với cầu :
Đói , ăn; khát, uống;… có gì đâu?!
Khi yêu nếm đủ buồn, vui, khổ…
Tưởng giản đơn mà rất nhiệm mầu!
(2/1966)

 30/3 (115)

 

bình luận

bình luận