(0068) SỐ PHẬN

(0068) SỐ PHẬN
Cầu khẩn Phật, Trời cho mộng đạt,
Lạy quỳ sưng gối phận luôn bạc!
Sao bằng lao động thật siêng năng,
Trời, Phật thương tình giúp số phát!
Phương Minh (5/1964)

*2015: 7/2

*2016 : 20/5 (389), 23/12(525)

 

bình luận

bình luận