(1796) TẠO NỢ MÁU

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Ỷ mạnh giàu hiếp nghèo yếu hơn,
Tạo tang thương, chết chóc, thù hờn,…
Ơn đền, oán trã thành thông lệ,
Nợ máu dể gì thiên hạ quên!
Phương Minh (4/2018)
1796 (1696, A73, B27)

bình luận

bình luận