(0023) ĐƯỜNG TÌM HẠNH PHÚC

(0023) ĐƯỜNG TÌM HẠNH PHÚC
Hạnh phúc có, không : do ở ta,
Ai nhiều tham vọng khó tìm ra!
Lắm người đang hưởng mà đâu biết,
Rồi trách đường tìm sao quá xa ?!
Phương Minh (9/1973)

*2016 : 10/5 (371), 3/12 (505)

*2017 : 3/10

bình luận

bình luận