(1787) NỖI LO LÂU DÀI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Trải rộng tình thương khắp thế gian,
Để năm châu tận hưởng bình an!
Xâm lăng, bành trướng, … chưa tan mộng,
Nhân loại còn lo lắng, thở than?!
Phương Minh (10/2002)
1787 (1687, A73, B27)

bình luận

bình luận